VERKOOPSVOORWAARDEN

1.            Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Antwerpen, tenzij anders overeengekomen.

2.            Eventuele klachten en/of protest van de factuur dienen ons binnen acht dagen bij aangetekend schrijven te bereiken.

3.            De kennisname van de factuur geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden.

4.            In geval van niet-betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest toegepast worden gelijk aan de basisrentevoet van het kaskrediet, verhoogd met 2%, met een minimum van 13%.  De periode tijdens dewelke intrest verschuldigd is, vangt aan op de datum van de vervaldag van de factuur om te eindigen op de dag van de ontvangst van de betaling.

5.            Wanneer één of meerdere betalingen niet geregeld worden binnen de acht dagen na het verzenden van een eenvoudige schriftelijke aanmaning, zal hiervoor voor ons een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 15% met een minimum van 62,00€. 

6.            Bij gebeurlijke betwistingen zijn de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

7.            De verzending der goederen geschiedt op risico van de koper, zelfs indien de levering franco wordt gedaan.

8.            De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.